212 W. Cheyenne St, Gardner_Kathleen's listing - NGPhoto